Samfund den 12. august 2011

Tidsånd. I dag er den offentlige fordømmelse af pædofili kontant, men i 70erne skulle børns seksualitet sættes fri, og det gav plads til de pædofile i frigørelseskampens frontlinje. Indblik i en tid, hvor eksperter talte om »voksenlokkere«, og politikere overvejede at sløjfe den seksuelle lavalder.

Af Søren K. Villemoes og Niklas Hessel

Frigørelse af al seksualitet

Denne artikel blev bragt første gang på forsiden af Weekendavisen den 12. august 2011

21. juni 1975 fejrer det danske homomiljø International Gay Liberation Day i Fælledparken. Stemningen er god, og alle lige fra Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske til den mere farverige gruppe Bøssernes Befrielsesfront er til stede. Midt i det hele dukker to grupper op, som ikke mange kender i forvejen: Børnelokkernes Befrielsesfront, en flok pædofile, demonstrerer sammen med letpåklædte drenge fra Børnenes Befrielsesfront i den seksuelle samhørigheds navn.

»Det syntes vi jo var meget sjovt,« fortæller Sven Omann fra Bøssernes Befrielsesfront ( BBF), som var i Fælledparken den dag. »Jeg tror ikke, at nogen havde inviteret børnelokkerne, men vi kunne ikke drømme om at smide dem væk, for vi anså dem for at være på den seksuelle befrielses galej.« Pædofili var ikke en del af BBFs dagsorden, understreger han, men omvendt var det heller ikke noget, man distancerede sig fra: »Vores holdning var, at ethvert menneske skulle kunne bestemme over sig selv. I dag ville jeg selvfølgelig tage afstand fra det, for børn ville jo hurtigt blive en vare på sexmarkedet.

Men vi gik nærmest ind for alt, hvad man kunne gå ind for.« I dag er fordømmelsen af pædofili noget nær universel, og det kalder på store overskrifter i medierne, når de amerikanske myndigheder som for nylig optrævlede et internationalt netværk af pædofile - heriblandt en dansker - som udvekslede ekstrem børneporno online. Men for en del frontkæmpere på 70ernes seksualpolitiske venstrefløj var det naturligt, at voksne og børn kunne dyrke sex med hinanden, så længe det var »frivilligt«.

Også tonegivende fagfolk havde markante udlægninger af pædofili. I Gyldendals opslagsværk fra 1971, Pædagogisk sexologi, citeres Kai Tolstrup, mangeårig børnepsykiater ved Rigshospitalet, for dette ekspertudsagn: »Man skal passe på ikke at undervurdere børns egen andel i uterlighedshandlinger. Jeg kunne være fristet til at supplere begrebet ' børnelokker' med udtrykket ' voksenlokker' om visse børn.« Derpå henvises der i kapitlet om pædofili til en tysk opgørelse over pædofilimisbrugte børn, som viser, at pigerne i en tredjedel af tilfældene selv »havde været aktivt medvirkende til uterligheden«.

Ud med incesttabuet

Vil man forstå 70ernes frigørelsesideer, kommer man ikke uden om Wilhelm Reich. Den uortodokse østrigske psykoanalytiker, der i 30erne flygtede til Norge, mente, at der gik en lige linje fra samfundets knægtelse af børns seksualitet til fascismen: undertrykkelsen af børnenes begær skaber autoritetstro voksne, der ikke kan klare sig uden en Führer. Reich blev genstand for en del latterliggørelse i samtiden - Hans Scherfig spiddede den sexbesatte doktor og hans danske disciple i romanen Idealister - men med 60ernes seksuelle oprør fik hans ideer en renæssance. Mange 68ere kunne sagtens se logikken i, at det første skridt mod en bedre verden var at kyle så mange tabuer som muligt på historiens mødding.

For nogle, såsom den indflydelsesrige canadiske feminist Shulamith Firestone, indebar børnenes befrielse et opgør med selve ideen om opdragelse, der slet og ret betød undertrykkelse.

»Ned med barndommen!«, hedder et kapitel i frigørelsesbibelen Kønnenes dialektik ( 1971) betegnende. Da børn og voksne må ligestilles i enhver henseende og tabuer er til for at blive ophævet, vil der være masser af plads til pædofili efter revolutionen: »Forhold til børn ville omfatte lige så meget genital sex, som barnet kan præstere - sandsynligvis betydelig mere end vi tror nu,« skrev hun.

Firestones tanker nåede også til Danmark. Suzanne Brøgger trak veksler på dem i essayet Forbudet i Fri os fra kærligheden ( 1973), hvor incesttabuet opstilles som roden til patriarkatets dominans. Hvis ikke drenge blev forhindret i at knytte sig seksuelt til deres mødre, ville sønnerne nemlig hurtigt blive indrulleret i »et feminint hierarki«. I essayet interviewer Brøgger den franske socialpsykolog Serge Moscovici, som opstiller en interessant cost-benefit-betragtning: »Spørgsmålet vedrørende genetisk degeneration (...) er, om den pris, vi psykisk betaler for forbuddet, er større eller mindre end den pris, vi ville betale ved evt. at få f. eks. tre millioner genetisk ramte individer.«

»Der var et debatklima, hvor man kunne sige ekstremt meget, bare man huskede visse magiske besværgelser om frigørelse, selvrealisering og kapitalismekritik,« siger Christian Graugaard, formand i Sex og Samfund og ph. d. med speciale i seksualhistorie. »Freud sagde jo, at børn var ' polymorft perverse': de besidder en diffus lyst, som kan knytte sig til alle mulige steder på kroppen og rette sig alle mulige steder hen.

Den idé bliver genoplivet i 60erne og brugt som argument for, at børns seksualitet principielt godt kan indbefatte gode og meningsfulde erotiske relationer med voksne.« Tankerne står i skarp kontrast til forrige årti, der var præget af angst for homoseksualitet og en massiv politiindsats mod trækkerdrengekulturen i København. Men selvom kun et fåtal fulgte Reichs logik helt til dørs, fik den nye zeitgeist håndgribelige følger.

Ning de Coninck-Smith, professor i børnehistorie ved DPU, har undersøgt 85 sager om læreres seksuelle overgreb i folkeskolen mellem 1900 og 1970, og opdagede, at tidsånden sætter sig igennem i myndighedernes indstilling til problemet i 60' erne: »I tiden efter krigen ser man en stor stigning i antallet af sager og en kontant indsats, som er præget af en slags koldkrigsstemning. Lærerne sendes i forvaring, skal lade sig kastrere og kan ikke få job i folkeskolen igen. Men i 60erne er der et klart holdningsskifte i Undervisningsministeriet, så de nu kan blive genansat i folkeskolen, efter at de er blevet dømt, hvis der er tale om en heteroseksuel relation med en større elev.«

Noget tyder på, at heller ikke den psykologiske fagkundskab vurderede pædofile overgreb som specielt graverende. I 1975 formulerede Straffelovrådet en udtalelse om en eventuel sænkning af den seksuelle lavalder ( man anbefalede en 14 års-grænse). I afsnittet om seksuelle overgreb nævnes det, at der mangler forskning på feltet, men overlæge Jørgen Voigt vurderer i en undersøgelse af 710 ofre for overgreb - de fleste piger under 15 - »at meget tyder på, at virkningerne i de fleste tilfælde er ubetydelige.«

Den indre reaktionære

Et eksempel på, hvor langt man kunne komme med besværgelserne om barnets ret til selvbestemmelse findes i venstrefløjstidsskriftet Seksualpolitik, som i 1975 udgav et temanummer om pædofili. Bladet trykte blandt andet den tale, som »Børnelokkernes Befrielsesfront« holdt i Fælledparken 21. juni.

Her rases mod ignorancen hos »fladpandede småborgere, der aldrig har formået at tilfredsstille deres egne koner« og imperialismen i Guinea, Libyen og Grønland, der angiveligt har ødelagt oprindelige pædofile skikke.

Protesterne skal delvis ses i lyset af, at Folketinget først i 1976 vedtog en fælles seksuel lavalder for homo-og heteroseksuelle efter lobbyarbejde fra blandt andet Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske. Inden da var den homoseksuelle lavalder 18 år; fra myndighedernes side frygtede man nemlig, at unge drenge »forføres« til homoseksualitet. Men både billedsiden og teksterne i Seksualpolitik viser, at kampen for flere var mere vidtgående. Forfatteren Christian Kampmann interviewer tre pædofile, heraf to pædagoger, der taler om forhold til blandt andre 11-årige drenge. Interviewet handler især om de pædofiles hårde lod og det uretfærdige i, at relationerne må holdes skjult; artiklen affødte en mindre storm i formiddagspressen.

Ifølge Kampmanns erindringsroman I glimt, fra 1980, havde han flere reservationer, end han lod vide i artiklen: »Spørgsmålet fra en af dem om min søns alder og udseende havde gjort mig frysende utilpas, indtil jeg havde bestemt at opfatte det som en spøg.« Han gengiver sine forbehold i en samtale med vennen Anton inden interviewet, hvor han i selvransagelsens navn erkender: »Sommetider bliver jeg overmandet af en indre reaktionær minoritet.« Børnene kom også til orde i Seksualpolitik, men vinklen er mildt sagt selektiv. Temanummeret indeholder et interview med et såkaldt »lokkerbarn«, der siden 12-års alderen angiveligt har forført mænd, og med medlemmer fra Børnemagt, der bestod af bortløbne børn og unge, som boede på Christiania ( »Det er mest folks perverse tanker, der gør ordet børnelokker til noget negativt, f. eks. er det vel også børnelokkeri at sælge hash til os, men det er da ikke negativt« ). Ifølge Pædofilgruppens arkiverede hjemmeside, kom de unge medlemmer af Børnenes Befrielsesfront, der deltog i demonstrationen i Fælledparken samme år, netop fra Børnemagt.

Afskaf lavalderen

Da Weekendavisen refererer indholdet i nummeret om pædofili over for forfatter Bente Clod, der sad i Seksualpolitiks redaktion, uden dog at være primus motor på temanummeret, siger hun: »Jeg er temmelig rystet over det, du fortæller mig.« - Af lederen fremgår det, at det langsigtede mål er en »total ophævelse af den seksuelle lavalder«. »Det ville jeg ikke gå ind for i dag, og jeg har ikke haft det standpunkt særlig længe efter lederen. Men det lå jo i tiden, at den seksuelle revolution sandelig også skulle gælde børn, der ikke bare skulle sidde og kede sig, ligesom de også skulle inddrages i alt fra ølejr til madturnus i kollektiverne. Dengang kunne jeg ikke forestille mig, at pædofile opdrog små drenge til at blive ' plukket', som Kristian Ditlev Jensen har skrevet om,« siger Clod, der mener, at tidens liberale holdning til pædofili var udtryk for naivitet.

Seksualpolitik og de pædofile var ikke de eneste, der ville af med den seksuelle lavalder. Per Kleis Bønnelycke, der i 70erne var formand for Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske siger til Weekendavisen: »Vi gik rent principielt ind for en afskaffelse, for vi mente, man ikke kunne sætte sådanne regler op. Og vi fulgte kendte sexologer som Preben Hertoft, der mente, at en seksuel lavalder gjorde det lettere for domstolene at undlade at undersøge, om der var tale om seksuelt misbrug.« Weekendavisen har ikke fundet denne udtalelse fra Hertoft, men i en kronik om de pædofiles vilkår i Politiken i 1984 slår han til lyd for en »fornyet debat om den seksuelle lavalder«. Det står under alle omstændigheder klart, at man i bredere kredse diskuterede en ophævelse af lavalderen, så kun misbrug ville blive straffet: I 1974 bad Justitsministeriet Straffelovrådet om at overveje, hvad følgerne af en sådan afskaffelse vil være.

Rådet advarede i marts 1975 mod at fjerne en fast grænse, blandt andet fordi pædofiles forsvarere i retssager da sandsynligvis vil fremstille den mindreårige som »erfaren, provokerende eller ' villig'«. I SF synes tanken dog at spøge lidt tid derefter.

Da retsordfører Ebba Strange i december 1975 fremsatte forslaget om at ligestille den homo-og heteroseksuelle lavalder ( hvad de borgerlige modsatte sig), sagde hun: »Vi kunne også være fristet til at ophæve aldersgrænser i det hele taget og alene lade det afhænge af, om der forelå misbrug, når et seksuelt forhold gjordes strafbart.« Ebba Strange erindrer ikke baggrunden for synspunktet, men fortæller, at hun siden afviste at fremsætte forslaget, da hun fik en opfordring dertil fra en gruppe pædofile i 70erne, »fordi barnet altid vil være den svage part.« Bente Clod mener, at mange overså, hvilke konsekvenser de abstrakte ideer ville få i praksis: »Min mor var børnehaveleder og en del af kredsen omkring Wilhelm Reich i 30rne. Han mente, at børn skulle håndtere børnelokkere ved at onanere på dem - så ville de jo gå væk bagefter. Det lyder vel teknisk rigtigt, men så ser man bort fra undertrykkelsen og den frygt, den femårige føler over for den voksne potens. Det hele blev så teknisk.«

Konforme homoer

At der gemmer sig virkelige børn og unge på den anden side af retorikken, viser blandt andet interviewet med den 14-årige trækkerdreng Peter, bragt i Landsforeningen for Bøsser og Lesbiskes blad Pan, nr. 3 1983. Peter har »været sammen med mænd« siden han var 6 år - det begyndte med stedfarens bodegagæster - men dette italesættes i interviewet ikke som overgreb. Intervieweren beskriver til gengæld, hvordan Peters »lokkende øjne« fremkalder »erotiske vibrationer«, hvordan han griner som »en erfaren BBF-fisselette« ( et medlem af Bøssernes Befrielsesfront, red.) og spørger om hans holdning til at afskaffe den seksuelle lavalder. »Altså, der skulle da ikke være nogen aldersgrænse... Det er da bedre, folk kunne elske hinanden end slås, ikke?« lyder svaret.

Interviewet indgår i en række pædofilipositive artikler, som Pan trykker i starten af 80erne, både inden og efter at »Pædofilgruppen« optages i LBL i 1983. Den første Pædofilgruppe fra 70erne fik afslag på at låne landsforeningens lokaler og gik efterhånden i sig selv, efter at den fælles lavalder for hetero-og homoseksuelle blev indført, men den nye gruppe forsvares i solidaritetens navn af daværende LBL-formand Henning Jørgensen, der i et brev til Hovedbestyrelsen fra 1983 skriver: »Desuden forudsætter frigørelsen af homoseksualitet frigørelse af al seksualitet. Også seksualitet mellem børn og voksne.« Det vidner både om en tilknytning og adskillelse, at de pædofile blev optaget i de homoseksuelles forening, forklarer Peter Edelberg, ph. d.-studerende i historie ved Københavns Universitet, som forsker i homoseksuelles historie. Frem til 50' erne flyder de to grupper i vid udstrækning sammen - læser man eksempelvis homobladet Vennen fra perioden, er det seksuelle ideal ifølge Edelberg hvalpede teenagedrenge. Men i 50erne iværksætter politiinspektør Jens Jersild en kraftig indsats mod trækkerdrengemiljøet i København, der i 1955 fører til næsten 300 arrestationer for sex med mindreårige. Fremfærden betyder, at »den pædofile« udskilles fra de mere stuerene homoer: »Der kommer en ny ånd ind i det homoseksuelle miljø, hvor man holder sig til jævnaldrende partnere i takt med, at man opnår anerkendelse. Adskillelsen ses også i pornobladene, hvor de pædofile nu får egne tidsskrifter med børneporno,« siger Edelberg.

Det er den proces, der i nogen grad reageres imod i 80erne. »I mange år understregede landsforeningen(...) at homoseksualitet og pædofili ikke havde noget med hinanden at gøre,« skriver formand Jørgensen i 1983 og erkender, at strategien måske var rigtig, da man kæmpede for at blive accepteret. »Men situationen er anderledes nu, hvor vi har oplevet masser af bøsse/lesbisk aktivisme og voksende selvbevidsthed og stolthed.« Den udlægning deles imidlertid ikke af navnlig LBLs kvindelige medlemmer. Flere udtrykker skepsis over for de pædofile, blandt andet på grund af egne ar fra incest-overgreb, men kvinderne beskyldes for at være »pædofober« og i ledtog med Kristeligt Folkeparti. Efter en voldsom debat og trusler fra flere kvinders side om at udtræde af LBL, ekskluderes Pædofilgruppen på et ekstraordinært landsmøde i 1985.

Per Kleis Bønnelycke, der var LBL-formand i 70erne, ser forløbet som udtryk for en dalende tolerance. »Et af problemerne med mindretal er, at de ofte ikke kan fordrage hinanden.

Man vil have løst sine egne problemer, og når det er sket, kan man godt gå ud og kritisere andre mindretal, og de lesbiske var meget kritiske i 80erne. Hvert årti har sine syndebukke. I 80erne var de pædofile pludselig skyld i alle ulykker, ligesom kommunister og homoseksuelle havde været det i 60erne.« Han afviser, at det var forkert at optage gruppen: »Vi havde jo også medlemmer, der var tidligere nazister, så hvor går grænsen? Jeg bryder mig ikke om sindelagskontrol.« Eksklusionen fra LBL tager ikke umiddelbart luften ud af de pædofiles kamp: Året efter udsender en gruppe pædofile bogen Forbrydelse uden offer på Tiderne Skifter, hvori det foreslås, at pædofile inddrages i det sociale hjælpearbejde, da de efter sigende har et godt forhold til udsatte børn. Bogen anmeldes positivt i Ugeskrift for læger, hvor pædofili skelnes fra overgreb ( pædofili indebærer angiveligt ikke tvang, »hvorfor oplevelsen kun kan være berigende og udviklende - ikke skadelig for barnet« ). Pædofilgruppen blev nedlagt i 2004, men på den arkiverede hjemmeside findes endnu tekster, der besynger de frie år i 70erne og drager paralleller mellem pædofiles vilkår nu og fordums hekseafbrændinger. »Modsat mange andre behøver vi ikke at ændre opfattelse, for vores motto siger: ' Vi har ingen grund til at lyve'. Og fordi vi fortsat tror... at seksuel frigørelse betyder en frigørelse af al seksualitet.«

Den følgende artikel blev bragt første gang i Weekendavisens 1. sektion den 19. august 2011.

Tidsånd 2. I 1970erne var Danmark ledende eksportør af børneporno. Forslag om forbud blev i lang tid affejet som kristen moralisme. Indblik i en tid, hvor man var overbevist om, at blade som Children Discipline i virkeligheden hindrede overgreb på børn. "Danske børn bruges ikke ... så vidt man ved" Af Søren K. Villemoes og Niklas Hessel

»Sprudlende hefte med børneseksualitet i udsøgte og sjældne fotos« ; »chokerende beretning om pigebørns seksuelle drifter og voksnes udnyttelse af småpigers kroppe"; " helt enestående nyt med fotos af europæisk pige fra privatarkiv. Se det lille sex-hundyr fra 7-8 års alderen og op til krævende teenager. Et glimrende portræt af børneseksualitet.« Nej, citaterne stammer ikke fra en hemmelig, internetbaseret pædofil pornoring, men derimod fra Ekstra Bladet d. 2. oktober 1972. Her kan man på en enkelt side bagerst i avisen læse hele seks annoncer for hardcore børneporno. Butikken Sex-Man i Elmegade reklamerer for eksempel med en hel ny samling farvefilm, hvor man blandt andet kan se »pige, 12 år + mand«. Mens Falkonerkiosken på Frederiksberg lokker med nye titler som Children Love nr. 5 og Children Discipline nr. 1.

Der er intet specielt ved denne udgave af Ekstra Bladet. Det er et ganske tilfældigt eksemplar fra 1970erne. Men det leverer et tilbageblik på en periode i Danmarkshistorien, hvor børneporno var fuldt lovligt og endda kunne købes i kiosker.

»Jeg voksede op i perioden og kan tydeligt huske, hvor let man stødte på det,« siger kulturskribent Nicolas Barbano, der har skrevet en bog om porno og selv produceret en pornofilm for kvinder.

Første gang Barbano opdagede børneporno var under et besøg på Dyrehavsbakken, da han var ti år. En arkade var udstyret med såkaldte ' peep show-maskiner', hvor man for en mønt kunne se et kort klip med enten porno eller tegnefilm. I en af filmene så Barbano en dreng på sin egen alder, der var sammen med en voksen kvinde.

»Det undrede mig, men man ser jo så meget underligt som barn, så jeg var ikke chokeret. Min far kom hen og opdagede, hvad jeg kiggede på, og han blev da forbløffet.« Først i juni 1980, 11 år efter pornoens frigivelse, vedtog Folketinget en lov, der forbød salg og distribution af børneporno, blandt andet på foranledning af FN, der i foranledning af børneåret i 1979 havde opfordret medlemslande til at indføre forbud. Det skete vel at mærke ikke uden kamp. Store dele af venstrefløjen, heriblandt VS og SF, var ikke tilhængere af et forbud, og den offentlige debat op til afstemningen var intens.

Danmark var det eneste land i denne periode, hvor et forbud mod børneporno faktisk blev mødt af en reel politisk opposition.

Det var en tid, hvor Danmark var et foregangsland inden for produktion af børneporno, hvor modstand og kritik af fænomenet i visse progressive miljøer blev anset som ' ny-viktorianisme', og hvor SF ikke kunne se, hvad et forbud mod børneporno egentlig skulle gavne.

Liderlige Lolita

»Og hvad bliver så det næste? Hvis vi først rækker de ' kristelige' en lillefinger, så vil de ligesom en vis herre forsøge at tage hele hånden. En fri indstilling til kønslivet har altid været en torn i øjet på dem. De vil helst bevare skyldfølelsen.« Sådan lød et tidstypisk læserbrev i Politiken fra maj 1980.

Frygten for en tilbagevenden til den kristne seksualmorals repressive regime hang stadig i luften, og mange var skeptiske over for det forbud mod børneporno, som den socialdemokratiske regering var i gang med at forberede.

»Jeg blev slået i hartkorn med den såkaldte ' sorte reaktion', selv om jeg ellers blev anset for at tilhøre venstrefløjen,« fortæller Frode Muldkjær, der i 1977 var en af medstifterne bag Børns Vilkår og som klummeskribent i Information talte for et forbud. »Jeg fik at vide, at jeg gik reaktionens ærinde, men jeg gik børnenes ærinde, som jeg altid har gjort,« siger han.

»Man blev beskyldt for at støtte den snævre religiøse dagsorden hos Inge Krogh fra Kristeligt Folkeparti, der mest var kendt som abortmodstander. Hun var ikke en dame, man skulle vise sig med på Fælledparkens scene fire.« Venstrefløjen var splittet. Mange havde fortsat kampen for den seksuelle frigørelse som hjertesag og befandt sig midt i en kulturkamp mod småborgerlig moralisme.

»Der var helt klart en kristen moralisme i den debat. Inge Krogh var jo altid en kristen moralist,« siger Preben Wilhjelm, der dengang sad i Folketinget for Venstresocialisterne.

Men der var ved at danne sig en ny front, særligt blandt tidens feminister. I december 1980 oplevede man i London, at en halv snes biografer blev raseret af rødstrømper, der ville hindre dem i at vise S/M-pornofilm. Der blev kastet med æg og maling mod lærredet. Tabloidavisen The Sun blev ved samme lejlighed indtaget af feminister i protest over, at man bragte billeder af afklædte kvinder.

Herhjemme begyndte debatten om børneporno først rigtig i maj 1979. Indtil da var det primært Inge Krogh, der havde forsøgt at presse emnet på dagsordenen - uden held. Hun havde blandt andet forsøgt sig med et lovforslag, der ville forbyde al porno med folk under 21. Det mødte ingen opbakning.

Men efter at TV-Aktuelt viste et indslag om fænomenet i juni, begyndte debatten at tage fart. Udsendelsen vakte en seerstorm, og Danmarks Radio måtte efterfølgende annullere den planlagte genudsendelse.

Et betydeligt indspark i debatten blev bogen Liderlige Lolita, der var skrevet af cand. mag. Lone Backe. Den udkom i januar 1980 og delte omgående vandene.

»Man blev jo betragtet som snerpet og puritansk, hvis man ikke kunne acceptere børneporno,« fortæller Backe i dag.

»Men grundlæggende tror jeg ikke, at der var ret mange, der vidste, hvad det egentlig var. Folk var uvidende,« fortæller Backe i dag. »Jeg troede selv i al min naivitet, at børneporno var sådan noget med en yndig lille lyshåret pige, der stod og spiste et æble i naturen og måske gik i spagat. Men jeg fandt så ud af, at det var virkelig fysisk forulempende og meget konkret.« En opgave om pornografi på universitetet endte med at blive til en kritisk bog om fænomenet, der vakte stor opsigt.

Det gjorde den ikke mindre kontroversiel, at Backe inkluderede 34 siders hård børneporno, inklusive voldtægtsscener, hvor læseren med egne øjne kunne se, hvad et hollandsk blad som Girls & Boys rent faktisk indeholdt af grafisk materiale.

En dansk eksportvare

Billederne havde Backe fået fra et legendarisk dansk pornoselskab Color Climax, der var ejet af to brødre Jens og Peter Theander. Da Danmark i slutningen af 1960erne var det første land, der frigav pornoen, blev danske Color Climax/Rodox Trading et af de førende inden for branchen. De solgte al slags porno og var de første i Europa, der producerede børnepornofilm til et kommercielt marked. I 1970erne drev selskabet en omfattende distribution af børneporno og lavede selv mindst 36 såkaldte ' Lolita'-kortfilm med titler som Sucking Daddy og Child Love.

Indspilninger til filmene blev efter sigende udført i udlandet, men var bestilt, betalt og distribueret fra København. Stillbilleder fra optagelserne blev genbrugt i børnepornobladene, der også indeholdt billeder fra læsernes private samlinger. Det var almindeligt for disse blade at opfordre læserne til at bidrage med egne billeder.

I 1980 omsatte Color Climax/Rodox Trading for omkring 60 millioner kroner årligt og havde 125 ansatte. Selv hævdede de, at børnepornoen udgjorde omkring én procent af deres samlede produktion. Den ene af de to brødre, Jens, havde dog sine betænkeligheder ved børnepornoen og lod i 1979 Backe anvende billederne til sin bog gratis, så folk kunne se, hvad det egentlig drejede sig om.

»Der var slet ikke en opmærksomhed omkring børnepornografi og seksuelt misbrug dengang. Heller ikke blandt socialpædagoger, måske fordi tiden generelt var præget af frisind og en afslappet holdning til sex,« siger forfatter Ole Lindboe, der i 1988 udgav bogen Antydningens kunst om den danske pornobranche og i den forbindelse interviewede producenter som brødrene Theander.

»Der har været nogle ' Brønderslev-familier' rundt omkring, som kunne levere materiale til den type udgivelser uden at komme i søgelyset. Det er rædselsfuldt at tænke på, men man har virkelig overset nogle forbrydelser,« siger Ole Lindboe.

En anden ledende aktør på børneporno-markedet i Danmark var Willy Strauss, der ejede pornobutikken Blue Movie på Vesterbrogade. Butikken lukkede i 2010 efter at have ligget der i 42 år. Ifølge bogen Sex Offenders and the Internet fra 2007 skulle Strauss have udgivet mere end 1500 pornomagasiner, hvoraf en betydelig del skulle være børneporno. Titler som Bambina Sex og Anna and her Father vidner om indholdet.

I en tv-udsendelse på amerikanske NBC fra 1984 besøger journalisterne Blue Movie, hvor Strauss beskriver sig selv som en pioner inden for genren. Han hævder i udsendelsen at have tjent millioner på børneporno og fortæller, hvordan salget af bladene har betalt hans kone Lylas dyre pels.

I et interview til bogen Porn Gold: Inside the Pornography Business fra 1988 hævder han endda at være selve opfinderen af børnepornoblade: »I de fleste pornobutikker i København kunne man kun købe én slags porno. Jeg så tidligt, at der var noget bedre end almindelig porno I 1971 var jeg den første, der solgte børnemagasiner - i hvert fald med billeder.« Der er dog ikke meget, der tyder på, at Strauss rent faktisk skal have æren for at udvikle dette koncept. I både USA og Holland har man registreret tidligere udgivelser. At butikken på Vesterbrogade var en vægtig aktør inden for genren, er der til gengæld ingen tvivl om. Danmark var sammen med Holland verdens ledende producent af børnepornoblade i 1970erne.

En hollandsk opgørelse fra 1992, der hovedsageligt er baseret på boghistoriker og tidligere bibliotekar ved Amsterdams Universitetsbibliotek Ernst Braches' registreringer, viser, at det toppede i 1973, da danske børnepornohæfter udgjorde hele 49 titler ud af 96 på verdensmarkedet. Samme statistik viser desuden, at de danske blade akkumulerede et samlet antal på i alt 242 titler fra 1966 til 1990. På verdensplan skulle der i samme periode være udkommet i alt 790 titler.

Hvis man skal tro statistikken, havde Danmark således en ikke ubetydelig markedsandel, specielt tidligt i 1970erne. Der er dog ikke taget højde for oplagstal, og mørketal kan naturligvis eksistere.

En uhæmmet løsagtig bog

Liderlige Lolita fik en blandet modtagelse. Den mest vedholdende kritiker af bogen var journalist Leif Blædel. »Uhæmmet løsagtig bog,« kaldte han Liderlige Lolita i sin anmeldelse i Information.

»Hun ( forfatteren Lone Backe( red.)) var helt hysterisk og aldeles uvidenskabelig. Hun ignorerede fuldstændig de positive virkninger, børnepornoen havde,« siger Leif Blædel i dag.

Blædels anmeldelse medførte en lavine af vrede læserbreve - hovedsagelig fra kvinder. Men der var også støtter. Information gav i denne periode spalteplads til flere anonyme pædofile. Den mest aktive var ' Lektor Jensen', der i flere indlæg forsvarede såvel sex med børn som børnepornoens positive rolle i samfundet.

Debatten om børneporno var markant anderledes dengang. Det vidner et debatindlæg i Ekstra Bladet fra maj 1980 om. Under overskriften »Bevar børneporno« argumenterede lægen Steen Ahrenkiel for, at børneporno som en slags ventil hindrede overgreb på børn, der i øvrigt »selv langt fra altid er uskyldige. De sælger sig selv for slik. Og tier over for forældrene,« som han formulerede det.

Ahrenkiel var også i tvivl om, hvorvidt børnene i pornobranchen skulle betragtes som ofre og gav et svar: »Men hvad så med det stakkels ene barn, det går ud over? Svaret på det spørgsmål kan man få ved at betragte nogle af de eksisterende børnepornohæfter. Hovedparten af børnene er glade og smilende. Nogle ser ret ligeglade ud, og enkelte ser misfornøjede ud. De sidste er ofrene.«

Kutchinskys tal

Ahrenkiels, Lektor Jensens og Blædels hypotese om, at børneporno hindrer overgreb på børn, var et udbredt synspunkt. Det var baseret på kriminolog og psykolog Berl Kutchinskys konklusioner. Han blev anset som den førende ekspert inden for feltet og havde efter sigende et komplet katalog med flere hundrede film og hæfter, der havde været udgivet på det danske marked. I 1979 bad Justitsministeriet Straffelovrådet om at undersøge konsekvenserne af et eventuelt forbud mod børneporno. De nåede ikke frem til en entydig konklusion.

Men i ekspertbilaget til udtalelsen advarede Kutchinsky meget klart imod et eventuelt forbud og fremlagde sine resultater således: »Hvis vi tør tro tallene, vil det for hele Danmarks vedkommende formentlig dreje sig om et halvt hundrede tilfælde [ af overgreb] om året, der har kunnet afværges gennem brug af børneporno.« »Han var simpelthen specialisten herhjemme, når det drejede sig om sædelighedsforbrydelser,« fortæller Preben Wilhjelm i dag.

»Det gælder på en række områder, at vi støttede os til Berl Kutchinsky. Da vi frigav pornoen oprindeligt, havde han været med til at lave nogle undersøgelser, der viste, at det ville mindske seksuelle overgreb, hvis der var fri adgang til porno.

Det fik han ret i.« Kutchinskys konklusion, at børneporno i virkeligheden beskytter børn mod overgreb, faldt også i god jord hos producenterne af pornoen. I det hollandske blad Lolita, et af de mest populære og hardcore inden for genren, kunne man læse Kutchinskys tal gentaget som en slags blåstempling af bladets aktiviteter, der blandt andet opfordrede læserne til at indsende egne privatfotos.

Kutchinsky selv blandede sig også i debatten. I et indlæg i Politiken d. 7. juni 1980 kritiserede han Backes bog for dårlig kildekritik og fortsatte: »Og værst af alt: Hun lægger for mig at se op til en fornyet hetz mod en seksuel minoritet, der i forvejen ikke har det alt for godt, nemlig de pædofile.« I Ekstra Bladet senere på året vakte han opsigt med følgende kommentarer om blodskam: »Det bygger på nænsomhed og gensidig ømhed. I begge tilfælde gælder det, at forholdene kan være udmærkede. Bare de holder op i tide,« skrev han og fortsatte: »Undersøgelser afslører, at børn, der har oplevet gode seksuelle relationer til en af deres forældre eller søskende bliver hurtigere seksuelt udviklede og får et bedre sexliv, når de bliver ældre."

Moralske fordomme

I 1980 havde Preben Wilhjelm en lang række betænkeligheder ved et eventuelt forbud mod børneporno. Ud over Kutchinskys kritik mente han blandt andet, at loven som minimum skulle tillade reproduktion og salg af allerede publiceret børneporno.

»Den porno er allerede registreret, og fortsat udbredelse kan i hvert fald ikke skade børnemodellerne yderligere,« som han sagde under førstebehandling af lovforslaget i 1980.

Det blev til et ændringsforslag, som VS insisterede på kom med i loven. Hvis ikke, ville det være en »tilkendegivelse af, at det ikke er hensynet til børnene, men moralske fordomme mod seksuelle minoriteter, der er afgørende for dette lovinitiativ,« som han formulerede det dengang.

»Der var masser, der havde moralske begrundelser for at forbyde børneporno, hvilket er forståeligt, for det er jo noget svineri, men jeg mener ikke, at der var andre, der havde forskningsmæssig belæg for, om frigivelse førte til flere eller færre overgreb af seksuel karakter,« siger Wilhjelm i dag.

Kutchinskys tal havde også stor betydning for det Radikale Venstres folketingsmedlem Bernhard Baunsgaard. I Politiken d. 21. maj 1980 fremhævede han kriminologens ekspertvurdering og Straffelovrådets manglende enighed som afgørende for sin modstand mod forbuddet, men han kom også med sin egen betragtning: »Danske børn bruges ikke - så vidt man ved - til optagelse af børnepornografi. Og man har vel lov til at gå ud fra, at det danske marked er så beskedent på dette område - det siger undersøgelser i hvert fald - at det ikke vil betyde meget for verdensmarkedet, om Danmark udgik.« SF var også at finde blandt modstanderne af et forbud.

Under førstebehandling af lovforslaget havde medlemmer af SFs folketingsgruppe ellers medbragt børnepornoblade i Folketingssalen, så man ved selvsyn kunne se, hvad sagen drejede sig om. Men da det endelig kom til afstemning 2. juni 1980, stemte SF ikke for.

»Vi tror ikke på, at dette forbud vil spare børnene for så meget som en enkel billedoptagelse. Så stort er det danske marked ikke, og det vil ikke forsvinde ved denne lov,« sagde SFs Marianne Bentsen-Pedersen i Folketingssalen.

» Konsekvensen af loven er et fortsat salg med den konsekvens, at man en gang imellem får lejlighed til at straffe en lille kioskejer, mens de mennesker, der virkelig tjener penge på at udnytte børnene, vil gå fri.« S, K, V, CD, Kr. F, Retsforbundet og et flertal i Fremskridtspartiet stemte for forbuddet, mens et samlet VS, fire fremskridtsfolk, syv radikale og tre SF'ere - 22 MF'ere i alt - stemte imod. Straffen var en bøde.

 
 
 
 
Ophavsret Privatlivspolitik Generelle handelsbetingelser
Weekendavisen Pilestræde 34 DK-1147 København K. CVR: 25337654 Telefon: 33752533