1.sektion uge 51 2010

Milena Penkowa. Førende danske forskere sender åbent brev til Københavns Universitets bestyrelse med krav om en uvildig undersøgelse af sagen om den mistænkte hjerneforsker. En af initiativtagerne vil have rektor Ralf Hemmingsen til at skrive under på, at han ikke har stået i personligt forhold til hende.

Poul Pilgaard Johnsen

Underskrift

58 fremtrædende forskere fra danske universiteter, heraf 36 professorer, rejser nu krav om en uvildig undersøgelse af sagen om hjerneforskeren Milena Penkowa, herunder rektor Ralf Hemmingsens rolle i sagen.

Kravet er formuleret som et åbent brev, der i går blev afleveret til Københavns Universitets bestyrelse. Blandt underskriverne er tunge navne som professorerne Lars Fugger, der er formand for Forskningsrådet for Sundhed og Sygdomme, Niels Borregaard, der er formand for Novo Nordisk Fonden, Jens Rehfeld, der er tidligere formand for professorgruppen på Rigshospitalet, Bente Klarlund Pedersen, der er nuværende formand for professorgruppen, samt andre kendte forskere som Peter Gøtzsche, Gunhild Waldemar, Benny Lautrup, Claus Emmeche, Niels Erik Skakkebæk og Kjeld Danø. Også to fremtrædende samfundsdebattører, Frederik Stjernfelt og Niels Høiby, har skrevet under på brevet, der i sin helhed lyder:

»I den senere tid har der været omfattende avisomtale af mulig videnskabelig uredelighed knyttet til Milena Penkowas forskning samt af Universitetets håndtering af den mistanke, som har været rejst flere gange i det seneste årti.

Det er afgørende, at disse forhold undersøges til bunds, for at Københavns Universitet og dansk forskning kan bevare sin internationale troværdighed.

Det er på denne baggrund, at vi som medlemmer af det danske og internationale forskermiljø repræsenterende flere danske universiteter finder det magtpåliggende at insistere på, at Bestyrelsen for Københavns Universitet tager de nødvendige skridt til at nedsætte en ekstern uvildig komité med fornøden faglig og juridisk kompetence til at foretage en tilbundsgående undersøgelse af alle sagens forhold, såvel tidligere som aktuelle.«

Kravet til Universitetets bestyrelse om en uvildig undersøgelse rejses, efter at Weekendavisen i de seneste uger har afsløret mistanke om både videnskabelig og økonomisk uredelighed hos Milena Penkowa, der sidste år i en alder af 36 modtog Videnskabsministeriets højt estimerede EliteForsk-pris som et forbillede for andre og yngre forskere.

Penkowa blev forrige fredag reelt presset til selv at sige sin professorstilling op på grund af misbrug af en forskningsbevilling fra en privat fond til uvedkommende formål herunder advokatregninger, tøj, rejser og middage. Samtidig indvilligede Københavns Universitet i at tilbagebetale IMK Almene Fond op imod to millioner kroner for at få afsluttet sagen.

I forvejen er Milena Penkowa af Universitetet indbragt for Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU). Det skete, efter at institutleder, professor Albert Gjedde efter et konkret forskningsforløb i hendes laboratorium fik mistanke om groft sjuskeri eller bevidst fusk med forskningsresultater, som hun undervejs i det undersøgte forløb indsendte til et internationalt videnskabeligt tidsskrift.

Den videnskabelige artikel blev dog afvist af tidsskriftet, efter at flere medforfattere havde trukket sig, men i sidste uge kunne vi her i avisen fortælle, at der også kan rejses begrundet tvivl om ægtheden af to tidligere videnskabelige forsøg, som for længst er publiceret internationalt.

Det drejer sig blandt andet om en publikation fra 2002, hvor Penkowa ifølge artiklen anvendte mindst 24 mus af en særlig gendefekt stamme, som hun ifølge egne oplysninger fik fra en forskerkollega på Panum. Ifølge kollegaen har Milena Penkowa imidlertid kun fået udleveret fem mus af den særlige stamme. I et andet, tidligere publiceret forsøg skulle Penkowa have udført forsøg med op mod tusind rotter. Da der af andre forskere blev rejst tvivl om det store antal, skiftede hun ifølge et internt dokument skrevet af daværende dekan, nuværende rektor Ralf Hemmingsen flere gange forklaring om, hvor i verden rotteforsøgene var udført.

Ikke beroliget

Det er undervejs også kommet frem, at Penkowas første doktordisputats i 2003 blev underkendt af et bedømmelsesudvalg på grund af tvivl om lødigheden af de videnskabelige resultater, og at hun i 2008 blev indklaget for Københavns Universitets interne Udvalg vedr. god videnskabelig Praksis. I begge tilfælde klarede Penkowa dog frisag.

Alle disse sager er en medvirkende årsag til, at de mange fremtrædende videnskabsmænd og -kvinder ikke synes, at den allerede igangværende undersøgelse i UVVU er tilstrækkelig.

»Der har været så megen usikkerhed gennem så mange år og så stor diskrepans gennem tiden i vurderingen af Milena Penkowa, at det ikke er tilstrækkeligt blot at se på den allerseneste sag, som er blevet rejst ved UVVU. Nu må man se på helheden,« siger Olaf Paulson, der sammen med professorkollegerne Elisabeth Bock og Per Soelberg-Sørensen er initiativtagere til underskriftindsamlingen.

Ifølge Paulson er det ikke kun lødigheden af Penkowas videnskabelige resultater, der bør undersøges af uvildige - gerne også udenlandske - eksperter, men også Københavns Universitets håndtering af sagen.

»Der kan rejses tvivl om, hvorvidt sagen er håndteret rigtigt,« siger han og føler sig ikke beroliget af universitetets bestyrelsesformand, direktør Nils Strandberg Pedersen, der i fredags udtalte:

»Bestyrelsen har i fortrolighed fået en orientering af rektor, som vi har fuld tillid til, og som helt tilfredsstillende forklarer håndteringen af sagen.«

»Vi føler os ikke som Strandberg Pedersen sikre på, at der ikke er noget at komme efter,« udtaler Olaf Paulson.

Skriv under!

Dermed rettes søgelyset i stigende grad mod rektor Ralf Hemmingsens rolle i sagen. Det var ham, der for otte år siden som dekan for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet besluttede at nedsætte et udvalg til bedømmelse af Penkowas disputatsbedømmere, som havde afvist hendes første disputats. Og mens det ikke er helt ualmindeligt i den danske universitetsverden, at en disputats bliver afvist, er det i højeste grad usædvanligt, at disputatsudvalget efterfølgende bliver genstand for en undersøgelse.

Det var også Ralf Hemmingsen, som formelt godkendte indstillingen til Videnskabsministeriet af Milena Penkowa som modtager af prisen som eliteforsker, selv om han var bekendt med den tvivl, der af kolleger flere gange var rejst om lødigheden af hendes forskning. Ligesom han som nævnt ifølge eget udsagn havde fået skiftende forklaringer fra Milena Penkowa om, hvilke laboratorier i Danmark og/eller Spanien, der skulle have forestået forsøgene med det store antal rotter. Dette var netop et af disputatsudvalgets ankepunkter og et spørgsmål, som Hemmingsen efterfølgende besluttede selv at undersøge. Tilsyneladende må han til sidst være blevet overbevist af Penkowas seneste forklaring, for sagen blev aldrig senere forfulgt.

Selv er Ralf Hemmingsen afskåret fra udtale sig nærmere om Milena Penkowa med henvisning til, at der er tale om en personalesag. Dog fastslog han for nogle uger siden over for Weekendavisen:

»Antydes der et personligt engagement fra min side i denne sag, må jeg blot sige, at jeg gennem tiden og hele den årrække, der henvises til, har forvaltet sagen udelukkende sagligt.«

Alligevel mener en af initiativtagerne til de 58 forskeres åbne brev til bestyrelsen, professor Elisabeth Bock, at bestyrelsen formelt bør sikre sig, at Ralf Hemmingsen ikke har taget usaglige hensyn til Milena Penkowa, fordi han eventuelt har haft et personligt forhold til hende:

»I pressen har der været insinuationer om, at han har haft mere end en professionel relation til hende. På grund af denne mistanke kunne bestyrelsen for eksempel bede ham underskrive en erklæring om, at deres relationer udelukkende har været af rent professionel karakter. Deri ligger ingen moralske vurderinger fra min side, blot det faktum, at hvis relationerne har været personlige, kan der være tale om et brud på de forvaltningsretlige regler om habilitet,« siger Elisabeth Bock.

 
 
 
 
Ophavsret Privatlivspolitik Generelle handelsbetingelser
Weekendavisen Pilestræde 34 DK-1147 København K. CVR: 25337654 Telefon: 33752533