1.sektion uge 33 2013

UVVU. Det statslige udvalg, som kender både professor Bente Klarlund og Milena Penkowa videnskabeligt uredelige er måske ulovligt nedsat. Kendelserne kan vise sig at være ugyldige, og måske har Klarlunds anklagere selv begået samme »forbrydelser«.

Poul Pilgaard Johnsen

Total krig

Hele det omfattende og årelange udredningsarbejde i det statslige Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) i kølvandet på Penkowa-sagen risikerer nu at måtte gå om på grund af en juridisk fejl i Uddannelsesministeriet. Det vil medføre, at både de foreløbige og opsigtsvækkende afgørelser vedrørende professor Bente Klarlund Pedersen, der står til at blive kendt videnskabeligt uredelig på otte punkter, samt de to endelige afgørelser fra sidste år om Milena Penkowas uredelighed kan ende med at blive erklæret ugyldige.

Kort fortalt er sagen den, at UVVUs dommerpanel sidste år af uddannelsesminister Morten Østergaard administrativt fik sit mandat forlænget ud over de seks år, som ellers ifølge loven er den maksimale tid, nogen kan sidde som medlemmer af UVVU. Forlængelsen skete i medfør af en ny bestemmelse i ministeriets bekendtgørelse om UVVU, hvorefter ministeren »undtagelsesvis« kan forlænge beskikkelsesperioden.

Den nye bestemmelse er direkte udløst af Penkowa-sagen. Af papirer i ministeriet fremgår det nemlig, at baggrunden for ændringen er et ønske fra Styrelsen for Forskning og Innovation, hvorunder UVVU hører. Styrelsen skriver, at UVVU siden november 2010 er i gang med at behandle »omfattende sager med relation til Milena Penkowa«, og at det er hensigtsmæssigt, at medlemmerne, der ellers er faldet for tidsgrænsen med udgangen af januar sidste år, gør sagerne færdige »for at sikre kontinuiteten i sagsbehandlingen samt af ressourcemæssige grunde«.

Men det er ulovligt, for ifølge loven om forskningsrådgivning er der ingen hjemmel til at forlænge UVVU-medlemmer ud over seks år. Det mener i hvert fald Bente Klarlunds advokat, professor, dr.jur. Eigil Lego Andersen, der i sidste uge har sendt et brev til både ministeren og formanden for UVVU med krav om, at forlængelsen af UVVU-medlemmerne tilbagekaldes. Hvorefter udkastene til afgørelser, som kender Bente Klarlund videnskabeligt uredelig, vil være ugyldige.

Sker det, vil også de ellers endelige uredelighedskendelser af Milena Penkowa være ugyldige, såfremt hun måtte vælge at klage over det samme.

For Eigil Lego Andersen er der nærmest tale om en halv tilståelsessag. I papirerne til ministeren skriver embedsmændene nemlig, at »der er ikke direkte hjemmel« i loven til en forlængelse af UVVU-medlemmer ud over seks år, og at der »ved lejlighed foreslås indsat en egentlig hjemmel i loven om forskningsrådgivning.« Hvilket ministeren på notatet med en håndskrevet bemærkning erklærer sig »enig« i.

»Embedsværket er tydeligvis helt opmærksom på, at det nok er en lidt dristig metode, men de har så vurderet, at den alligevel var holdbar og den bedst håndterbare løsning i en vanskelig situation. Men efter min mening holder den ikke,« siger Bente Klarlunds advokat.

En uafhængig ekspert i forvaltningsret, lektor Sten Bønsing fra Aalborg Universitet, er tilbøjelig til at give ham ret:

»Han har en pointe. Det er en relevant og skarpt set indvending, som kan have noget for sig, uden at jeg på stående fod vil sige med sikkerhed, at de ville få ret ved en domstol. Men det er i hvert fald ikke ude på overdrevet at rejse dette som et juridisk problem,« siger Sten Bønsing.

Venligere stemt?

Eigil Lego Andersen vil ikke på nuværende tidspunkt forholde sig endegyldigt til spørgsmålet, om han på Bente Klarlunds vegne vil anlægge sag ved domstolene mod ministeriet og UVVU, hvis der ikke kommer noget ud af hans henvendelse til myndighederne.

»Vi må se på det, hvis de fastholder, at udvalget er kompetent. Foreløbig går jeg ud fra, at ministeren vil erklære sig enig med mig efter nærmere overvejelse,« siger han.

Han afviser, at de juridiske spidsfindigheder og indvendinger blot er et prokuratorkneb, der på formalistisk vis skal trække sagen i langdrag. Det oplagte spørgsmål er så, om han forventer, at et nyt udvalg vil være Bente Klarlund venligere stemt end det gamle?

»Det kan jeg ikke vide noget om, men vi mener, at de foreløbige udkast til afgørelser er meget mangelfulde, både med hensyn til indhold, metode og argumentation. Så vi ser gerne, at der kommer friske øjne på, så ingen føler, at de skal forsvare det, der allerede foreligger. UVVUs medlemmer har lavet en vurdering, hvor de jo per definition skal optræde eftertænksomme, kvalificerede og kompetente, og det kan være meget svært at indrømme efterfølgende, at man ikke har gjort det. Det er lettere for nye medlemmer at sige, at de ikke kan følge den argumentation, som man ellers har lagt for dagen,« siger Eigil Lego Andersen.

I et omfattende og 52 sider langt høringssvar, som han i går, torsdag, har afleveret til UVVU på Bente Klarlunds vegne, fastslår han, at »indholdsmæssigt er udkastet præget af en helt urimelig streng vurdering af fejl eller mangler.

Vurderingen er helt ude af trit med den forsigtighed, der ellers kendetegner og bør kendetegne vurderingen af, om et vist forhold udgør videnskabelig uredelighed,« skriver han og gør opmærksom på, at en ministeriel arbejdsgruppe vedrørende forskningsetiske regler under den tidligere Forskningsstyrelse i 2003 slog fast, at »en dom for uredelighed er alvorlig og kan være ødelæggende for den pågældendes karriere, hvorfor uredelighed kun skal statueres, hvis der ikke er skygge af tvivl i sagen.«

Ifølge Lego Andersen er det netop problemet ved det – måske ulovligt udpegede – udvalgs foreløbige vurdering af Bente Klarlund: Enhver tvivl er ikke kommet Klarlund til gode, men tværtimod blevet lagt hende til last.

Og ifølge ham har udvalget oven i købet selv opfundet et helt nyt begreb – »ledende seniorforfatter« – som bruges til at pålægge Klarlund ansvaret for andre forskeres – læs: Penkowas – snyd i videnskabelige artikler, som er udarbejdet i et samarbejde:

»Udtrykket ’ledende seniorforfatter’ er formentlig helt nyt i det danske sprog, og Udvalget kan tage æren som ophavsmand. Ved googling af udtrykket den 6. juli 2013 blev opnået 5 hits, der alle var omtaler af sagen. Ved fornyet googling af udtrykket den 30. juli opnåedes 32 hits, hvoraf de 31 omhandlede sagen, mens den sidste var et blogindlæg af 8. juli 2013 på videnskab.dk, meget sandsynligt aktualiseret af sagen,« anfører han.

I de udkast til afgørelser, som Klarlund og hendes advokat opponerer imod, er udvalget til sinds at kende hende videnskabeligt uredelig i forbindelse med otte artikler offentliggjort i internationale tidsskrifter. I disse – der alle har Penkowa som medforfatter – har den ellers højt estimerede muskel- og idrætsforsker ifølge udvalget begået »alvorlige brud på god videnskabelig praksis«.

Stor opstandelse

Kritikken af Bente Klarlund kan sammenfattes til fem punkter:

I en artikel finder UVVU væsentlige mangler i metodebeskrivelsen, som hun som ledende seniorforfatter burde have opdaget, hvis hun »havde udvist den fornødne omhu ved udarbejdelse og redigering af artiklen«. I en anden artikel er der modstridende og urigtige oplysninger, som sætter spørgsmålstegn ved validiteten af data, og i to artikler er der modstridende oplysninger om antallet af forsøgspersoner. I tre artikler, som hun ifølge UVVU havde ansvaret for, er der manipuleret med billedmaterialet, som skulle dokumentere de videnskabelige resultater, og selv om det er Milena Penkowa, der har manipuleret og genbrugt fotografierne fra mikroskopet, falder det tilbage på Klarlund, som – mener udvalget – burde have opdaget manipulationerne.

Og endelig findes hun i seks artikler skyldig i at have anvendt materiale fra de samme muskelbiopsier uden i artiklen at have refereret til tidligere anvendelse af materiale fra de samme biopsier, hvilket UVVU i lighed med de andre punkter takserer som »groft uagtsomt«, altså ikke bevidst snyd, men manglende omhyggelighed.

Denne del af sagen har medført stor opstandelse i det videnskabelige miljø, og i sidste måned sendte mere end 70 forskere et åbent brev til UVVU, hvori de protesterer mod udsigten til, at Bente Klarlund skulle blive dømt for uredelighed blot ved at have undladt at angive disse såkaldte krydsreferencer. Ifølge dem er det ud fra et videnskabeligt synspunkt »aldeles uinteressant, om samme materiale har været brugt eller agtes at blive brugt til andre videnskabelige undersøgelser.«

»UVVUs vurdering af Bente Klarlund Pedersens adfærd som værende videnskabeligt uredelig er ude af trit med almindelig videnskabelig praksis og savner desuden et rationelt grundlag,« skriver de.

Selv erkender Bente Klarlund i høringssvaret til UVVU, at der i et par af artiklerne er begået fejl. I svaret undskylder og beklager hun dette, men ifølge hende er det fejl, som alle uanset profession kan komme til at begå undervejs i deres arbejdsliv og ikke et bevidst forsøg på at snyde, hvilket en dom for videnskabelig uredelighed ellers opfattes som ude i verden.

Hun gør opmærksom på, at erfarne forskere – selv efter at Penkowa var afsløret i at manipulere med sine mikroskopfotos – ved en nøjere gennemgang ikke var i stand til at opdage alle fotomanipulationer. Hvordan skulle hun så kunne have opdaget det på et tidspunkt, hvor ingen mistænkte Penkowa for at snyde?

Når det gælder de meget omtalte »genbrug« af muskelbiopsier – i virkeligheden er der tale om, at biopsierne deles op i flere stykker og fryses ned, hvorefter de hver for sig bruges til forskellige studier – leverer Bente Klarlund et opsigtsvækkende forsvar.

I en opgørelse »for at understrege, at ’genbrug’ af biologisk materiale er gængs praksis«, som er bilagt høringssvaret til UVVU, påviser hun syv tilfælde hos andre forskere, der alle har gjort gjort det samme.

Det intrikate er, at den ene af disse forskere er et af UVVUs egne medlemmer, professor Ulla Feldt-Rasmussen, som altså er rede til at kende Klarlund uredelig af netop samme grund. En anden er professor Henrik Galbo, som er ham, der har indklaget Bente Klarlund for UVVU, mens to andre er de højt estimerede professorer Niels Erik Skakkebæk og Jens Rehfeld. De to var for nylig medforfattere af et indlæg i Weekendavisen, hvori de bakkede op om UVVUs vurdering af Bente Klarlund som videnskabeligt uredelig, også af samme grund.

Krigen i dansk medicinsk forskning efter Penkowa synes nu nærmest at være total.

 
 
 
 
Ophavsret Privatlivspolitik Generelle handelsbetingelser
Weekendavisen Pilestræde 34 DK-1147 København K. CVR: 25337654 Telefon: 33752533