1.sektion uge 26 2012

UVVU. Resultaterne af de første officielle undersøgelser af Milena Penkowas forskning er klar: Hjerneforskeren er videnskabeligt uredelig, og hun opfandt og fuskede med sine resultater.

Poul Pilgaard Johnsen

Slutspil for Penkowa

Efter halvandet år med stedse flere beskyldninger om forskningsmæssig fusk og uredelighed, som hun konsekvent har afvist, er det blevet dommens dag for Milena Penkowa. Afgørelserne i de to første sager, som er blevet behandlet af Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU), er nu skrevet, og dommen er ikke til at tage fejl af: »Alvorligt brud på god videnskabelig praksis« hedder det om begge sager, der herefter af det statslige udvalg kendes videnskabeligt uredelige, erfarer Weekendavisen.

Udvalget, der har behandlet klagerne over hjerneforskeren og haft landsdommer Henrik Gunst Andersen for bordenden og en række læger og forskere rundt om bordet, konstaterer, at Milena Penkowa har afgivet »vildledende og urigtige oplysninger« om de videnskabelige metoder, hun har anvendt, foretaget »konstruktion af data« og »handlet forsætligt«.

Penkowa har med andre ord bevidst fusket med sin forskning og opfundet resultater, som hun efterfølgende har præsenteret som videnskabelige fakta.

Afgørelserne har karakter af udkast, for i UVVUs forretningsorden bestemmes det, at »hvis udvalget forventer at udtrykke kritik i anledning af konstateret videnskabelig uredelighed, skal udvalget høre den indklagede over et udkast til udtalelse.« Milena Penkowa har derfor frist til begyndelsen af august, før de endelige afgørelser er en realitet, men da hun undervejs i behandlingen af sagerne allerede flere gange har forklaret sig og detaljeret redegjort for sine argumenter og opfattelser, skal hun kunne trække en ualmindelig stor kanin op af hatten for at ændre noget i udvalgets sønderlemmende dom over hendes forskning.

En dom, der – hvis ikke Milena Penkowa allerede var blevet tvunget til at tage sin afsked som professor på Københavns Universitet – utvivlsomt ville have medført en omgående afskedigelse, for det er selve videnskabens idé, hun i givet fald har forbrudt sig imod ved forsætligt at offentliggøre fiktive videnskabelige data.

Penkowa blev væk

Og så er det i øvrigt ikke kaniner, men mus, det drejer sig om i den ene videnskabelige artikel, som UVVU vil kende uredelig. Nærmere betegnet en særlig slags mus, der på grund af en genetisk mutation mangler et bestemt stof i hjernen, og som derfor gør den særlig egnet til at undersøge, om en af Penkowas vigtigste teorier er rigtig.

Vi skal tilbage til 2002. I en artikel i tidsskriftet Experimental Neurology offentliggør Milena Penkowa resultaterne af et forsøg, der klarlægger betydningen af stoffet Macrophage colony stimulating factor (M-CSF) under celledød i hjernen. Til det formål har hun ifølge artiklen udført forsøg på såkaldte op/op-mus, der på grund af en mutation mangler evnen til at producere M-CSF.

Musene stammer ifølge artiklen fra dyrestalden på Panum Instituttet, og Penkowa angiver, at hun har opdelt dyrene i grupper. Der var tre grupper af op/op-mus: En gruppe, som fik indsprøjtet stoffet 6-AN, der fremkalder celledød i hjernen, en gruppe, som fik indsprøjtet saltvand, og en gruppe, som ikke blev behandlet. Efter angivelserne i artiklen, som UVVU karakteriserer som »usædvanligt upræcis«, kan man tælle sammen, at der indgik mindst 8-12 af den særlige slags mus i forsøget.

Musene fik Milena Penkowa fra en kollega, som opfostrede dem til brug for sin egen forskning. Ifølge kollegaen fik Penkowa dog kun fem mus, og det bekræftes af lederen af dyrestalden. På grund af sygdom gik avlen af op/op-mus nemlig i stå, og hjerneforskeren fik aldrig mere end de fem oprindelige mus.

Med andre ord mangler der mellem tre og syv af de mutante mus, og som om det ikke skulle være nok, konstaterer UVVU også, at der »med sikkerhed« mangler mindst fire kontrolmus, som Penkowa ifølge sin videnskabelige artikel også skulle have anvendt i forsøget.

Undervejs i behandlingen af sagen tog udvalget tre gange – 17. og 18. november 2011 og 1. maj 2012 – på besigtigelse på Panum, hvor Penkowas videnskabelige materiale opbevares, og her kunne de kun finde dokumentation for, at hjerneforskeren havde haft fem op/op-mus – præcis som angivet af dem, hun havde fået musene fra. Milena Penkowa blev inviteret til at deltage i besigtigelsen, så hun kunne præsentere UVVU-udvalget for den relevante dokumentation, men hun mødte ikke op.

Forsøgene, som Penkowa offentliggjorde, viste angiveligt, at stoffet M-CSF spiller en stor rolle for udviklingen af celledød i hjernen, men også – og måske nok så vigtigt for Milena Penkowa – at proteinet metallothionein spiller en central rolle for at forhindre, at hjerneceller går til grunde, når de beskadiges. Det er vigtigt at finde ud af, for hvis teorien holder, kan man måske forhindre udviklingen af for eksempel dissemineret sklerose ved at tilføre hjernecellerne metallothionein. Netop dette har været Penkowas vigtigste teori gennem mange år.

UVVU finder det dokumenteret, at hjerneforskeren ikke kan have haft så mange forsøgsmus til rådighed, som hun påstår, og derfor er hendes artikel ikke bare forsætligt videnskabelig uredelig, men også udtryk for fabrikation af data, hvilket på godt dansk vil sige: frit opfundet.

»Vildledende og urigtige«

Den anden sag, som UVVU har taget stilling til, er fra 2010. Den begyndte, da to af Penkowas studerende henvendte sig til institutleder Albert Gjedde, fordi de var usikre på, hvordan de skulle forholde sig til en planlagt videnskabelig publikation af nogle analyser af væv fra lymfekræftpatienter. De havde undersøgt, om der i kræftcellerne var en særlig høj forekomst af bestemte proteiner. I givet fald kunne en sådan opdagelse bruges til at udvikle lægemidler mod kræft, som specielt binder sig til celler med en høj forekomst af disse proteiner.

Metoden består i at farve vævsprøverne med forskellige farver, som binder sig til forskellige proteiner, og derefter iagttage og tælle i mikroskopet, hvilke celler der var stærkt farvede, mindre farvede osv. De to studerende var nået frem til, at der ikke var nogen særlig forskel på farvefordelingen – og dermed på mængden af de interessante proteiner – mellem normale celler og kræftceller, men da Milena Penkowa fremsendte et udkast til den videnskabelige artikel, som de også skulle have deres navne på, optrådte pludselig en signifikant højere forekomst af disse proteiner i kræftcellerne.

Forelagt dette sørgede Albert Gjedde for at indsamle vævsprøverne, som befandt sig på bordet omkring mikroskopet tilhørende Milena Penkowa, der ikke længere havde adgang til sit laboratorium. På dette tidspunkt var hun blevet suspenderet fra sit professorat, fordi hun var tiltalt ved Københavns Byret for at have begået underslæb mod et videnskabeligt selskab, hvor hun var kasserer, og for at have forsøgt at skyde skylden på en studerende ved at forfalske nogle kontoudtog, så det så ud, som om pengene var overført til den studerende. Penkowa accepterede senere dommen på tre måneders betinget fængsel for denne forbrydelse.

Institutlederen sendte prøverne til omtælling hos to eksperter, og da de begge nåede frem til, at prøverne var af en så ringe kvalitet, at det reelt ikke lod sig gøre at analysere dem og foretage relevante optællinger i dem, delagtiggjorde Albert Gjedde Københavns Universitets ledelse i sine opdagelser, og universitetet anmeldte derefter Penkowa til UVVU.

I mellemtiden fortsatte hun – uvidende om de af Gjedde iværksatte omtællinger – med at skrive på den videnskabelige artikel, selv om de to studenter havde meddelt hende, at de ikke længere ønskede at stå som hovedforfattere. Den 24. august 2010 indleverede hun den til det videnskabelige tidsskrift Journal of Clinical Oncology.

Medforfattere på artiklen var også nogle læger på Herlev Hospital, som havde medvirket til at præparere vævsprøverne, men efter at være blevet orienteret, dog ikke af Penkowa, om de to tidligere hovedforfatteres trækken sig fra artiklen, valgte de også at trække sig. På grund af dette blev den videnskabelige artikel – som publiceret ville have givet kræftforskere i hele verden grund til at tro, at der måske kan udvikles behandlingsmetoder med de særlige proteiner som nøgle – afvist af Journal of Clinical Oncology.

Selv om artiklen således aldrig er nået frem til tryk, er den blevet undersøgt af UVVU. Det fremgår af udvalgets udkast til afgørelse, at Penkowa mener sig uskyldig med den begrundelse, at hun efterfølgende selv analyserede vævsprøverne og nåede frem til resultatet – som afveg totalt fra studenternes – ved at anvende en analysemetode, som er anderledes end studenternes. UVVU er dog ikke i tvivl efter at have gennemtrawlet sagen, og dommen over den indklagede, Milena Penkowa, lyder:

»UVVU konkluderede på den baggrund, at indklagede ved afrapporteringen af sit forskningsresultat har afgivet vildledende og urigtige oplysninger om de metoder, hun har anvendt, samt at hun har angivet urigtige oplysninger om de to studerendes bidrag til indklagedes manuskript. Udvalget fandt, at forholdet var et alvorligt brud på god videnskabelig praksis, og at indklagede har handlet groft uagtsomt, og at forholdet derfor er videnskabeligt uredeligt.«

De første to regulære undersøgelser af Milena Penkowa ser dermed ud til at ende med en officiel stempling af hjerneforskeren som både sjusket og bevidst uredelig. Forude venter afgørelser fra UVVU i yderligere et par sager, som er indklaget til udvalget, og 8. august offentliggør den internationale kommission, som er nedsat for at undersøge resten af hendes forskning, resultatet af sit arbejde.

Imens er politiet og anklagemyndigheden stadig i gang med at afklare, om der kan rejses strafferetlig tiltale mod Penkowa, efter at Weekendavisen i februar sidste år afslørede, at hun i 2003 over for universitetet ikke blot løj sin mor og søster døde, men også forfalskede dokumenter for at bevise, at hun i 1999 og 2000 havde gennemført et stort antal rotteforsøg, som der var rejst tvivl om. Afgørelsen ventes i løbet af efteråret, oplyser politiassessor Susanne Bitsch.

Milena Penkowa har »ingen kommentarer« til UVVU's udkast til afgørelser, som hun selv modtog for et par uger siden.

 
 
 
 
Ophavsret Privatlivspolitik Generelle handelsbetingelser
Weekendavisen Pilestræde 34 DK-1147 København K. CVR: 25337654 Telefon: 33752533