1.sektion uge 36 2016

Penkowa. Hun slap, men kun fordi sagen er forældet.

Poul Pilgaard Johnsen

Frifundet bedrager

Havde Milena Penkowa håbet at få noget af sin tabte ære tilbage, blev hun skuffet, da Østre Landsret i går afsagde dom i sagen mod hende. For nok blev hun frifundet i den aktuelle sag, og slipper derfor for at få en fængselsdom, men det er kun, fordi sagen er forældet.

Om hendes forskningsfusk og dokumentfalskneriet, som skulle dække over de hundredvis af rotteforsøg, hun ikke havde lavet, er alle seks dommere klare i mælet. De finder det »bevist, at tiltalte havde begået dokumentfalsk, og at en væsentlig del af rotteforsøgene ikke var udført.«

Landsretten skriver videre, »at de forfalskede dokumenter således havde til formål at dække over uredelighed i forskningsresultater, som tiltalte havde offentliggjort i et prestigefyldt fagtidsskrift og herefter indgivet som en del af sin doktorafhandling. Uredeligheden havde karakter af konstruktion af medicinske forskningsresultater og var således i sig selv udtryk for en ikke ubetydelig kynisme.«

Vandene mellem de seks dommere – tre juridiske og tre læge – skiller først i vurderingen af, om Penkowas bedrageri skal rubrices som dokumentfalsk af særlig grov beskaffenhed eller bare som »almindeligt« dokumentfalsk. Ved den grove bestemmelse er forældelsesfristen ti år, og så kunne Penkowa dømmes, for hun udførte falskneriet i 2003 og blev opdaget i 2011. Ved den almindelige bestemmelse er forældelsesfristen fem år, og så ville hun gå fri.

Dommen skulle være blevet læst op præcis kl. 13, men den blev ti minutter over, inden dommerne kom ind fra sideværelset.

»Vi har voteret, næsten lige indtil vi gik her ind,« sagde retsformanden som forklaring på den usædvanlige forsinkelse. Hvad de lange diskussioner har gået ud på, og om det er de juridske dommere, som har haft en anden holdning end de læge dommere, er hemmeligt.

Under alle omstændigheder kendes det for ret: Tre af dommerne stemmer for at anse forholdet for særlig groft med denne begrundelse:

»Det må efter forklaringerne i sagen lægges til grund, at opnåelsen af doktorgraden udover prestige mv. ville have væsentlig indflydelse på tiltaltes videre karriere, herunder muligheden for at opnå en professorstilling på universitetet, mens det på den anden side ville have afgørende negative konsekvenser for tiltaltes karriere og anseelse, hvis det blev opdaget, at hun havde handlet uredeligt med sine forskningsresultater.«

De tre andre dommere vil dog kun anvende den milde bestemmelse i paragraffen:

»Disse voterende er enige i, at der af de ovenfor anførte grunde er tale om et forhold af en betydelig grovhed. Dokumentfalskforholdet må imidlertid anses for en enkeltstående handling, ligesom der kun indirekte kan anses at have været forsæt til økonomisk vinding,« står der i dommen.

Ved stemmelighed i landsretten slipper den anklagede, og Penkowa kunne derfor gå fra retten i Bredgade med en frifindelsesdom i hånden modsat da hun blev dømt i Københavns Byret sidste år. Her fandt dommerne énstemmigt, at falskneriet var særlig groft.

Milena Penkowa blev tidligere, i 2010, dømt af byretten for underslæb, dokumentfalsk og falsk anklage mod en af sine studerende. I august 2012 blev hun af det statslige uredelighedsudvalg (UVVU) dømt for videnskabelig uredelighed i to sager. Året efter blev hun dømt uredelig i yderligere fire sager, og samme år tabte hun den injuriesag, som hun havde anlagt mod denne artikels forfatter efter afsløringerne i Weekendavisen.

Anklageren, vicestatsadvokat Dorthe Vejsig, sagde efter domsafsigelsen, at den snævre afgørelse gør det oplagt i hvert fald at overveje, om sagen skal søges indbragt for Højesteret. Under alle omstændigheder er skyldsspørgsmålet endeligt afgjort. Både by- og landsret fandt Milena Penkowa skyldig i for 13 år siden at have præsenteret daværende dekan og nuværende rektor Ralf Hemmingsen for et antal falske dokumenter fra Spanien med resultater af opdigtede rotteforsøg. Det var ved samme lejlighed, at Penkowa i et følgebrev løj sin mor og søster døde. Begge levede i bedste velgående, men ingen af dem var vist til stede i retssalen, da hun i går blev frifundet og så alligevel ikke.

 
 
 
 
Ophavsret Privatlivspolitik Generelle handelsbetingelser
Weekendavisen Pilestræde 34 DK-1147 København K. CVR: 25337654 Telefon: 33752533