Ideer uge 48 | 2015

Invasivt. Den lille muntjak-hjort hører naturligt hjemme i Sydøstasien, men er undsluppet dyreparker i Europa. Den breder sig eksplosivt – nu også i Danmark – men er det et problem? Ulven skal jo også have noget at spise?

Af Jane Benarroch

Hvem er velkommen?

En lille, ny hjorteart har fundet vej til den danske natur. Nærmere bestemt til egnene omkring Rørbæk Sø og Nørre Snede i Midtjylland, hvor den er set flere gange i løbet af de seneste par år. Arten, der stammer fra Sydøstasien og bærer navnet muntjak, hilses imidlertid ikke velkommen i Danmark.

Ikke bare er den ikke oprindeligt hjemmehørende på det europæiske kontinent og derfor at betragte som et fremmedelement i det danske økosystem. Værre er det, at den som en invasiv art vurderes til at kunne blive en trussel mod den danske fauna.

»Muntjak-hjorten er en halvanden meter høj, valnøddebrun hjort på blot en ti-tolv kilo, der hører hjemme i lande som Kina og Taiwan, hvor den formerer sig hele året. Hjorten er ikke farlig for mennesker, men der er grund til at være bekymret for, at den vil kunne sprede sig i Danmark. Vi ved nemlig fra blandt andet Holland, Belgien og England, at der kun skal ganske få dyr til, for at den kan blive dominerende i et område. Og hvis den først får fat, vil bestandene være svære at holde nede, fordi hjorten er lille, god til at gemme sig og kun løber, når den er i overhængende fare for at blive taget,« siger biolog i Naturstyrelsen Hans Erik Svart.

Den lille, nye, ubudne gæst har ifølge lokalmedier tilsyneladende allerede sat flere kalve i verden i det midtjyske.

Foreløbig er det lykkedes for muntjakhjorten at få fodfæste flere steder i Europa. Eksempelvis er den et yndet jagtmål i England, hvor den i dag lever i stort antal, efter at den for cirka hundrede år siden ekspanderede lynhurtigt efter et udslip fra en farm.

I Holland og Belgien findes der sporadiske bestande. Når vi nu ser den i Jylland, skyldes det formentlig, at den er undsluppet fangenskab i zoologiske haver eller private dyreparker. Den har nemlig endnu ikke etableret sig i Tyskland, hvorfra den ellers sandsynligvis ville være kommet.

»Muntjakhjorten har ingen naturlige fjender i Europa, som den har i Sydøstasien. Det er også en grund til, at vi hurtigt kan stå med så store bestande, at det vil være for sent at udrydde den. Breder den sig først, vil den blive et problem for både skov- og landbrugsdrift, fordi den æder landbrugsafgrøder, små nye træer og urter i skovbunden. Det kan betyde, at fødegrundlaget for vores hjemmehørende hjortearter og nogle insekter forsvinder, hvilet betyder, at disse vil blive fortrængt fra områder, hvor muntjak’en er. Vi mener derfor, at man gør klogt i at uskadeliggøre den allerede nu, da det ellers kan blive umuligt eller ekstremt dyrt,« siger Hans Erik Svart.

Danmark er ikke det eneste land, der gerne vil muntjakhjorten til livs, før det er for sent. Arten vil efter alt at dømme optræde på den nye fælles EU-liste over invasive arter, der forventes forhandlet på plads den 4. december i år med tiltrædelse 1. januar 2016.

»Dyrene spreder sig jo på tværs af nationale grænser, så det er nødvendigt, at vi i Europa er enige om, hvilke arter der skal bekæmpes. Det er eksempelvis vigtigt, at der er overensstemmelse mellem, hvilke arter man bekæmper på hver side af en landegrænse som den dansk-tyske,« siger Hans Erik Svart.

Men hvornår truer en art andre arter så meget, at den bør bekæmpes? Ingen ved vel reelt, om muntjakhjorten vil være i stand til at sprede sig lige så hurtigt og intensivt i Danmark, som den har gjort det i eksempelvis Storbritannien. Et land, hvor man i øvrigt har set en art fra slægten Rhododendron sprede sig eksplosivt efter at være introduceret som prydplante omkring 1760, og flere steder i dag bekæmpes indædt, mens planten i Danmark kan være decideret svær at holde liv i.

Spørger man seniorforsker ved Institut for Bioscience på Aarhus Universitet Rasmus Ejrnæs, er han skeptisk over for påstanden om, at muntjakhjorten vil forårsage skade som forudset, hvis den ikke elimineres hurtigt og effektivt:

»Jeg er helt med på, at det er en god idé at gribe ind over for arter, der kvæler livet omkring sig. Men kæden hopper lidt af med muntjak’en, synes jeg. Jeg kan forstå, at den er skadedyr i landbrug og skovbrug, men savner belæg for, at den vil true naturlige økosystemer eller andre vilde arter. Der er jo meget få vilde planteædere i Danmark, så vi kunne sikkert have plads til den side om side med de andre hjorte, der også er i stor fremgang. Der er enormt meget mad i vores natur sammenlignet med store naturlige økosystemer andre steder i verden, som har mange store planteædende dyr. Frem for at bekæmpe muntjak’en kunne man forsøge at reservere nogle flere arealer, hvor der var plads til vilde græssende dyr. Vi har jo en biodiversitetskrise for øjeblikket, og måske er det ikke altid skidt, at der kommer nogle nye arter, der kan udfylde nogle af de store huller, vi har i vores fauna,« siger Rasmus Ejrnæs.

Der findes omkring 35.000 vilde arter i den danske natur. Ifølge Naturstyrelsens tal fra 2009 er 2655 af disse introduceret til Danmark og altså ikke naturligt hjemmehørende i den danske natur. Imidlertid er det kun 63 arter, der regnes for invasive, nemlig 34 plantearter, 25 dyrearter og fire alge- og svampearter.

En af dem er mårhunden, der stammer fra Østasien og ifølge biologer bærer på smitsomme parasitter og vurderes til at være en trussel mod padder og jordrugende fugle. Den blev første gang set i Danmark i 1980 og har siden 2010 været genstand for intensiv bekæmpelse i Nordjylland. En bekæmpelse, som ifølge en COWI-rapport fra juli i år har ført til status quo i bestandens størrelse og udbredelse.

Andre invasive arter er bjørneklo, japansk pileurt og rynket rose, der ifølge biologerne er blevet en plage for økosystemerne. For rynket roses vedkommende så meget i de nordlige, jyske klitområder, at Naturstyrelsen tidligere i år annoncerede, at den sammen med Frederikshavn Kommune vil kortlægge problemet med henblik på om muligt at sætte ind over for planten, der er så aggressiv og konkurrencedygtig, at den fortrænger den naturlige danske flora og sine steder simpelthen hindrer mennesker adgang til strandene.

»For at arterne kan opnå betegnelsen ’invasiv’, skal de for det første ikke være hjemmehørende, og for det andet skal de udgøre et problem for økosystemerne, biodiversiteten eller true menneskers sundhed. Når muntjak’en ønskes bekæmpet, er det både, fordi der er tale om en ikke-hjemmehørende art, og fordi den truer den naturlige fauna,« siger Hans Erik Svart.

Han nævner en anden art, guldsjakalen, der er et dyr i hundefamilien. Den har ikke tidligere været en del af dansk natur, men har fundet vej hertil. Den er der imidlertid ikke planer om at forfølge, hvis den ender med at etablere sig, da den er kommet af egen kraft.

»Guldsjakalen breder sig i disse år i blandt andet Polen, Østrig og Tyrkiet, ligesom der er set enkelte guldsjakaler i Tyskland. I september blev en guldsjakal fundet påkørt ved Karup i Midtjylland. Da der ikke er fundet tegn på, at den skulle være undsluppet fangenskab, kan vi ikke udelukke, at den selv er indvandret til Danmark. Hvis det er tilfældet, vil den blive regnet som en naturlig dansk dyreart på linje med ulven og ræven,« siger Hans Erik Svart.

Hvad så med vildsvinet, der uddøde i Danmark i 1800-tallet, men nu igen er kommet hertil fra Tyskland? Den regnes ikke for en invasiv art, men klassificeres af myndighederne som »skadevoldende vildt«, der må skydes, fordi den kan smitte tamsvin med svinepest.

»Vildsvinet er et godt eksempel på, at vi kan beslutte at efterstræbe arter, selvom de faktisk har hjemme her, og selvom de ikke truer andre dyre- eller plantearter. Det er jo simpelthen officiel dansk politik, at vi ikke vil have vildsvin. Faktisk er man forpligtet til at skyde et vildsvin, hvis man ser et,« siger Rasmus Ejrnæs og tilføjer, at det dog nok formentlig er for sent at blive af med vildsvinet, fordi det allerede er observeret i store grupper.

Naturlig variation er godt, men ikke for enhver pris, forstår man. Ifølge Rasmus Ejrnæs har vi det da også med at dele dyr op i dem, vi kan lide, og dem vi ikke så godt kan lide. Ligesom vi bekymrer os mere om store dyr end små dyr og bærer på ideer om god og dårlig natur.

Men vores præferencer er langtfra sammenfaldende. Tag bare ulven, der om nogen deler vandene. Mens nogle danskere synes, det er spændende og fantastisk, at ulven er kommet igen, er den frygtet og uønsket af andre, eksempelvis gårdejere, der har får og lam på græs. Eller jægere, som opfatter ulven som konkurrent til hjortevildtet.

Ifølge FNs Biodiversitetskonvention regnes invasive arter for en af de største trusler mod biodiversiteten på verdensplan. Men giver det overhovedet mening at tale om en oprindelig natur, som definerer, hvilke arter der kan bestemmes som invasive? Naturen er vel skabt i et udviklingsforløb, hvor alle dyrene er indvandret eller blevet bragt til et bestemt område på et eller andet tidspunkt.

»Man kan da godt stille spørgsmål til hele ideen om, at der findes en oprindelig dansk natur. Strengt taget findes der jo ikke et klart historisk eller geografisk skæringspunkt for en sådan, selvom vi med det typisk mener naturen, som den ville have været i Nordeuropa uden menneskets indgriben. Men jeg har den holdning, at vi bør give bedre plads til de arter, der finder vej tilbage til Danmark, end vi gør nu. Det er selvfølgelig svært at tilgodese vild natur i et kulturlandskab som det danske, hvor mindre end ti procent af arealet er afsat til fri natur. Men det er vel ikke ensbetydende med, at vi ikke skal prøve,« siger Rasmus Ejrnæs.

Han minder os om, at rigtig mange arter, som vi i dag tænker på som danske, kun befinder sig her, fordi vi på et tidspunkt har sat dem ud. Det gælder eksempelvis dådyret og fasanen, som kom hertil fra Asien for cirka 400 år siden, og efterfølgende er blevet opdrættet og udsat kun med henblik på jagt.

Fra et naturforvaltningssynspunkt er økosystemer, der er robuste og kan opretholde sig selv uden menneskets indgriben, det optimale. Vore dages natursyn baserer sig netop på, at mennesket står uden for naturen. Hele præmissen for ideen om invasive arter er jo, at mennesket slet ikke regnes som en art, der eksisterer på linje og i konkurrence med andre arter i økosystemerne. Menneskets rolle i spredning af dyr anses for unaturlig og illegitim. Samtidig anser vi os selv for at være naturens altoverskyggende skadevolder, hvorfor vi er forpligtet til at råde bod på ødelæggelserne. Spørgsmålet er bare, med hvilken ret vi så kan tillade os at frede nogle arter og eliminere andre?

»Det er da et dilemma og vel også netop derfor, at der ikke må være for stor vilkårlighed med hensyn til, hvilke dyr der blåstemples, og hvilke der forfølges i Danmark. Bioetik handler om at skabe gode vilkår for livets udfoldelse, både vores eget og det, der ikke er vores eget. Jeg synes, at det giver god bioetisk mening, at mennesket forsøger at rette op på de ødelæggelser, vi selv har været med til at skabe. Men jeg vil aldrig – som nogen gør – påstå, at biodiversitet er godt, fordi vi har brug for den for at overleve. Hele den her med, at biodiversitet er vores livsforsikringspolice, og at det kommer til at ramme os selv, hvis vi udrydder arter, abonnerer jeg ikke på. Derimod vil mit svar være normativt. Biodiversitet er godt, fordi det beriger vores liv,« lyder det fra Rasmus Ejrnæs.

Men grænsen for biodiversitet går vel der, hvor den truer os. Vil vi eksempelvis ønske os næsehorn, elefanter og løver, som tidligere vandrede omkring i Nordeuropa, tilbage i den danske natur? Rasmus Ejrnæs siger:

»Det ville kræve store indhegnede naturparker, og dem kommer vi næppe til at se foreløbig. Men hvornår er vi egentlig truet? Er det en trussel, at solsorten spiser mine kirsebær? Vil muntjak’en virkelig fortrænge andre vilde hjorte og dermed true biodiversiteten? Jeg synes, at vi skal lade tvivlen komme den til gode og lade den blive i Danmark. Om ikke andet så med det argument, at ulven jo også skal have noget at spise.«

»Dyrene spreder sig jo på tværs af nationale grænser, så det er nødvendigt, at vi i Europa er enige om, hvilke arter der skal bekæmpes.«

 
 
 
 
Ophavsret Privatlivspolitik Generelle handelsbetingelser
Weekendavisen Pilestræde 34 DK-1147 København K. CVR: 25337654